Dodaj fotografie na konkurs.


Temat: „Świat w 2022 roku” (The theme is „World in 2022”)

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 30.04.2023 g. 22:00.(Photos can be added until 04/30/2023 at 10:00pm).


Dodaj maksymalnie 4 fotografie do 36 edycji konkursów mgFoto korzystając z formularza poniżej.

Aby poprawnie wysłać formularz należy wypełnić obowiązkowe pola (zaznaczone *), załączyć minimum jedną fotografię oraz zapoznać się i zaakceptować regulamin konkursu. Osoby niepełnoletnie proszone są o zaznaczenie tego faktu w formularzu oraz zastosowanie się do podpunktu 3 zawartego w punkcie II – Uczestnicy powyższego regulaminu.

Konkurs odbywa się w II kategoriach: (prosimy o zaznaczenie odpowiedniej kategorii).

  • lokalnej (dotyczy tylko mieszkańców Małopolski)
  • ogólnej dla pozostałych uczestników 

Prace muszą spełniać następujące kryteria:

  • minimalny wymiar dłuższego boku to 1200px a maksymalny 1600px, format: JPG lub JPEG,
  • maksymalny rozmiar pliku to 2 MB.
  • zdjęcie musi mieć związek z tematem konkursu.

Add up to 4 photos to 36 editions of mgFoto contests using the form below.

In order to send the form correctly, you must fill in the mandatory fields (marked *), attach at least one photo and read and accept the competition regulations. Minors are asked to mark this fact in the form and to comply with sub-point 3 of point II – Participants of the above regulations.

The competition will be held in two categories: General and Local (applies to the inhabitants of Małopolska).

The works must meet the following criteria:

  • the minimum size of the longer side is 1200px and the maximum size is 1600px, format: JPG or JPEG,
  • the maximum file size is 2 MB.
  • the photo must be related to the topic of the competition.

Termin nadsyłania fotografii na konkurs upłynął 30.04.2023 o godzinie 22:00.
Dziękujemy za wszystkie dotychczasowe zgłoszenia.

The deadline for submitting photos for the competition expired on April 30, 2023 at 10:00pm.
Thank you for all your submissions so far.


Wszystkie zgłoszone i zaakceptowane przez organizatora fotografie zostaną opublikowane na stronie galerii konkursowej(All photos submitted and approved by the organizer will be published on the website of the competition gallery.)

 

Komentowanie jest wyłączone.