Kopia-formularza


UWAGA! W dniu 30.04.2022r zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń do 35 edycji konkursów mgFoto.

Wszystkie zakwalifikowane fotografie można zobaczyć na stronie: Galerii konkursowej

Już niebawem na tej stronie oraz grupie konkursy mgFoto na Facebooku opublikujemy wyniki konkursu.

 


Temat: „Świat w 2021 roku” (The theme is „World in 2021”)

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 30.04.2022 g. 22:00.(Photos can be added until 04/30/2022 at 10:00pm).


Dodaj maksymalnie 4 fotografie do 35 edycji konkursów mgFoto korzystając z formularza poniżej.

Aby poprawnie wysłać formularz należy wypełnić obowiązkowe pola (zaznaczone *), załączyć minimum jedną fotografię oraz zapoznać się i zaakceptować regulamin konkursu. Osoby niepełnoletnie proszone są o zaznaczenie tego faktu w formularzu oraz zastosowanie się do podpunktu 3 zawartego w punkcie II – Uczestnicy powyższego regulaminu.

Konkurs odbywa się w II kategoriach: lokalnej (dotyczy tylko mieszkańców Małopolski) oraz ogólnej dla pozostałych uczestników (prosimy o zaznaczenie odpowiedniej kategorii).

Prace muszą spełniać następujące kryteria:

  • minimalny wymiar dłuższego boku to 1200px a maksymalny 1600px, format: JPG lub JPEG,
  • maksymalny rozmiar pliku to 2 MB.
  • zdjęcie musi mieć związek z tematem konkursu.

Add up to 4 photos to 35 editions of mgFoto contests using the form below.

In order to send the form correctly, you must fill in the mandatory fields (marked *), attach at least one photo and read and accept the competition regulations. Minors are asked to mark this fact in the form and to comply with sub-point 3 of point II – Participants of the above regulations.

The competition will be held in two categories: General and Local (applies to the inhabitants of Małopolska).

The works must meet the following criteria:

  • the minimum size of the longer side is 1200px and the maximum size is 1600px, format: JPG or JPEG,
  • the maximum file size is 2 MB.
  • the photo must be related to the topic of the competition.


Wszystkie zgłoszone i zaakceptowane przez organizatora fotografie zostaną opublikowane na stronie galerii konkursowej.

(All photos submitted and approved by the organizer will be published on the website of the competition gallery.)

 

Komentowanie jest wyłączone.