Witaj na oficjalnej stronie konkursów mgFoto.

Wypełnij formularz i prześlij fotografie na konkurs.
Zobacz fotografie przesłane na konkurs.
Poznaj członków Jury konkursowego.
Zobacz listę nagród przewidzianych dla zwycięzców konkursu.

„Kiedy fotografuję, to otwartym okiem patrzę na świat, a zamkniętym spoglądam w głąb siebie”

Tradycyjnie już z nowym rokiem startujemy z kolejną, 37 już odsłoną naszego corocznego międzynarodowego konkursu fotograficznego
„World in 2023”/ „Świat w 2023” .
Patronat nad tegorocznym konkursem objęły zacne instytucje:
Związek Polskich Artystów Fotografików ZPAF, Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej oraz Międzynarodowa Federacja Sztuki Fotograficznej FIAP.

__ __

Konkursy mgFoto to skuteczna i sprawdzona forma wyrażania siebie poprzez sztukę. Jesteśmy otwarci na to, co nowe, na nowe przemyślenia i refleksje. Tak jak co roku, czekamy na różne gatunki fotografii i różne interpretacje tematu. Wybierzcie własne konwencje artystyczne. Szukajcie inspiracji w najbliższym otoczeniu, w świecie przyrody, w interesujących wydarzeniach ze świata kultury, sztuki i nauki. Swoimi fotografiami opowiedzcie ciekawą historię, z przesłaniem i kluczem do analizy. Poszukajcie miejsca, które kojarzy wam się z czymś wyjątkowym, albo na pozór zwyczajnym, lecz nietuzinkowym i symbolicznym. Z niecierpliwością czekamy na Wasze prace.

Konkurs adresowany jest do wszystkich miłośników fotografii, którzy chcą zmierzyć się z proponowanym tematem, zatem zapraszamy do udziału młodych ambitnych twórców oraz profesjonalnych fotografów. Prace oceniać będzie 5 osobowe międzynarodowe Jury w składzie:

Arkadiusz Gola, przewodniczący Jury, przedstawiciel ZPAF,
Waldemar Siatka przedstawiciel Fotoklubu RP,
Katarzyna Bujas, przedstawicielka mgFoto,
Janusz Gajos, media,
Katerina Kouzmitcheva- gość z zagranicy (Białoruś)

Konkurs trwa od 01.01.2024r. - 30.04.2024r.
Prace prosimy nadsyłać poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY lub mailowo na adres" konkursy@mgfoto.pl

Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 4 zdjęcia.
Konkurs odbywa się w II kategoriach: Ogólnej (Świat) i Lokalnej (dotyczy mieszkańców Małopolski). Udział w konkursie jest bezpłatny.
Sponsorami nagród są: Stowarzyszenie Myślenickiej Grupy Fotograficznej „mgFoto” oraz Urząd Miasta i Gminy Myślenice.
Szczególne podziękowania dla Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Pana Jarosława Szlachetki.Welcome to the official website of mgFoto competition.
The subject of the next competition is „World in 2023”. The competition lasts until 30/04/2024 10:00pm


"When I photograph, I look at the world with an open eye, and I look inside myself with a second, closed eye"

Traditionally, with the new year we start with the next 37th edition of our cyclical international competition.
Patronage over this year's competition "World in 2023." honorable institutions: Association of Polish Art Photographers ZPAF, Photoclub RP, FIAP.

mgFoto competitions are an effective and proven form of self-expression through art. We are open to what is new, to new thoughts and reflections. As every year, we are waiting for different types of photography and different interpretations of the subject. Choose your own artistic conventions. Look for inspiration in your immediate surroundings, in the world of nature, in interesting events from the world of culture, art and science. Tell an interesting story with your photos, with a message and a key to analysis. Look for a place that you associate with something special or seemingly ordinary, but unusual and symbolic. We are looking forward to your works.

The competition is addressed to all lovers of photography who want to face the proposed topic, so we invite young ambitious artists and professional photographers to participate.The works will be judged by a 5-person international jury:

Arkadiusz Gola, chairman of the jury, representative of ZPAF,
Waldemar Siatka, representative of the Photoclub RP,
Katarzyna Bujas, representative of mgFoto,
Janusz Gajos, media,
Katerina Kouzmitcheva - guest from abroad (Belarus).

The competition will run from 01.01.2024 till 30.04.2024 Please send your via following address: www.konkursy.mgfoto.pl The Competition is open to all interested parties who submit their works via the APPLICATION FORM or by e-mail to the following address: konkursy@mgfoto.pl

Each participant may send a maximum of 4 photos.
The competition will be held in two categories: General and Local (applies to the inhabitants of Małopolska). Participation in the competition is free.
The sponsors of the awards are: the Association of Myślenice Photographic Group "mgFoto" and the Municipal and Communal Office of Myślenice.
Special thanks to the Mayor of the City and Commune of Myślenice, Mr. Jarosław Szlachetka.

ADD PHOTOS | COMPETITION GALLERY | JURY | AWARDS

”Znajdziesz

Prezentujemy wyniki w 37 edycji konkursów mgFoto.