Jury 37 edycji konkursów mgFoto.

W obecnej 37 edycja konkursów mgFoto, której tematem jest „Świat w 2023r” jurorami są:

Przewodniczący Jury: Arkadiusz Gola  (ZPAF)

 

Arkadiusz Gola – Przewodniczący Jury, przedstawiciel ZPAF. Fotograf, kurator, pedagog w Instytucie Twórczej Fotografii Uniwersytetu Śląskiego w Opawie (Czechy).

Członek Związku Polskich Artystów Fotografików, ambasador marki FUJIFILM.

Zajmuje się fotografią dokumentalną. Przede wszystkim rejestruje zmiany zachodzące w społeczeństwie polskim po 1989 roku, szczególnie w miejscach związanych z przemysłem.

Od 1991 roku pracuje jako fotoreporter prasowy, a od 1996 roku – w redakcji „Dziennika Zachodniego” na Górnym Śląsku.

***

Arkadiusz Gola – Chairman of the Jury, representative of ZPAF. Photographer, curator, teacher at the Institute of Creative Photography of the University of Silesia in Opava (Czech Republic).

Member of the Association of Polish Art Photographers, ambassador of the FUJIFILM brand.

He deals with documentary photography. First of all, it records the changes taking place in Polish society after 1989, especially in places related to industry.

Since 1991, he has been working as a press photojournalist, and since 1996 – in the editorial office of „Dziennik Zachodni” in Upper Silesia.   


Waldemar Siatka – Fotoklub RP.

 

Waldemar Siatka – Przedstawiciel Fotoklubu RP. Artysta fotografik. Autor 17 wystaw indywidualnych i współautor ponad 160 wystaw zbiorowych. Uczestnik i organizator plenerów fotograficznych, konkursów, wystaw, warsztatów i innych przedsięwzięć artystycznych. Swoje prace wystawiał w Polsce a także w Belgii, Czechach, Słowacji, Macedonii, Słowenii, Chorwacji, Bośni i Hercegowinie, na Ukrainie i Węgrzech.

Członek, a także członek władz, organizacji fotograficznych: Fotoklub RP Stowarzyszenie Twórców w W-wie, Związek Polskich Fotografów Przyrody Okręg Roztoczańsko-Podkarpacki, Stowarzyszenie Marynistów Polskich Oddział im. Zbyszka Suligi w Słupski, Ogólnopolska Fotograficzna Grupa Twórcza Art Fokus 13, Zamojska Grupa Fotograficzna oraz Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne.

Pomysłodawca, założyciel i lider fotograficznych grup twórczych Photo Industrial Team oraz Nova Photo Art Group. Członek Grupy Artystycznej Atina w Częstochowie.

Odznaczony: srebrnym medalem „Za zasługi dla rozwoju twórczości fotograficznej” (IV 2016), medalem „Za zasługi dla Fotografii Polskiej” w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości (II 2018) oraz złotym medalem „Za fotograficzną twórczość” (XI 2021). Wyróżniony tytułem „Animator Kultury Zamość 2018”. Kurator Galerii Fotografii STYLOWY w Zamościu (od V 2012), Galerii Mazagran w Zamościu (od XII 2017) oraz Galerii Wizytówka w Zamościu(od I 2023). Komisarz Międzynarodowego Biennale Fotografii ZABYTKI (edycje: 2014, 2016, 2018, 2020 i 2022). Organizator plenerów Fotografii Artystycznej SOBIEPAN (2015 – 2023).

***

Waldemar Siatka – Representative of the Photoclub RP. Photographic artist. Author of 17 individual exhibitions and co-author of over 160 collective exhibitions. Participant and organizer of open-air photography events, competitions, exhibitions, workshops and other artistic events. He exhibited his works in Poland as well as in Belgium, the Czech Republic, Slovakia, Macedonia, Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Ukraine and Hungary.

Member, as well as member of the authorities, of photographic organizations: Fotoklub RP, Association of Artists in Warsaw, Association of Polish Nature Photographers, Roztocze-Podkarpacki District, Association of Polish Seamen, Branch. Zbyszek Suliga in Słupsk, the National Photographic Creative Group Art Fokus 13, the Zamość Photographic Group and the Zamość Photographic Society.

Originator, founder and leader of the photographic creative groups Photo Industrial Team and Nova Photo Art Group. Member of the Atina Artistic Group in Częstochowa.

Awarded: a silver medal „For services to the development of photographic creativity” (April 2016), a medal „For services to Polish Photography” on the 100th anniversary of Poland regaining independence (February 2018) and a gold medal „For photographic creativity” (XI 2021). Awarded the title of „Culture Animator Zamość 2018”. Curator of the STYLOWY Photography Gallery in Zamość (since May 2012), the Mazagran Gallery in Zamość (since December 2017) and the Business Card Gallery in Zamość (since January 2023). Commissioner of the International Biennale of Photography MONUMENTS (editions: 2014, 2016, 2018, 2020 and 2022). Organizer of SOBIEPAN Artistic Photography open-air events (2015 – 2023).


Katarzyna Bujas – przedstawiciel mgFoto.

 

Katarzyna Bujas – Przedstawicielka mgFoto, członek Stowarzyszenia Myślenickiej Grupy Fotograficznej . Pasjonatka fotografii . Mówi o sobie „Fotografia daje mi możliwość pokazania w jaki sposób widzę otaczającą mnie rzeczywistość . W fotografii szukam czegoś więcej . Uczy mnie ona widzieć , a nie tylko patrzeć. Najbliższy jest dla mnie człowiek dlatego staram się być cichym obserwatorem ludzkich relacji , emocji , więzi . Lubię opowiadać historie swoimi fotografiami . Aparat kieruję także w stronę przyrody ponieważ to pozwala mi zanurzyć się w świat koloru i kształtu. Często nadaję swoim fotografiom wyraz bardziej malarski i bajkowy . W fotografii ciągle szukam…”

Uczestniczka 7 wystawach zbiorowych w Polsce i zagranicą, w tym na FotoOpen podczas X Foto Art Festiwalu. Dwukrotna zdobywczyni wyróżnień w Ogólnopolskim konkursie „Polska jest piękna „ edycja VI i VII organizowanym przez Stowarzyszenie fotograficzne „ Przeciw Nicości”.

***

Katarzyna Bujas – Representative of mgFoto, member of the Myslenice Photographic Group Association. Passionate about photography. He says about herself: „Photography gives me the opportunity to show how I see the reality around me. I am looking for something more in photography. It teaches me to see, not just look. People are the closest to me, so I try to be a silent observer of human relationships, emotions and bonds. I like to tell stories with my photographs. I also point my camera towards nature because it allows me to immerse myself in the world of color and shape. I often give my photographs a more painterly and fairy-tale look. I am constantly looking for photography…

Participant of 7 group exhibitions in Poland and abroad, including FotoOpen during the 10th Foto Art Festival. Twice winner of distinctions in the national competition „Poland is beautiful”, 6th and 7th edition, organized by the „Against Nothingness” Photographic Association.


Janusz Gajos – media.

 

Janusz Gajos – Media, wybitny polski aktor teatralny i filmowy; profesor sztuk teatralnych, pedagog i fotograf. Sześciokrotny laureat prestiżowej filmowej nagrody „Orły” oraz nagród przyznawanych przez jury festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Laureat pięciu Wiktorów i jednego Super Wiktora – nagród którymi honorowane są wybitne osobowości małego ekranu.

W 2015 podczas 40. Festiwalu Filmów Polskich w Gdyni otrzymał Diamentowe Lwy – nagrodę publiczności w plebiscycie na najlepszego polskiego aktora czterdziestolecia. Nagrody i odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi – 1974. Orzeł Polskiej Akademii Filmowej w 2001, 2007, 2010, 2016, 2019. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski – 2002, Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, Wiktor 2007, Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski – 2011, Diamentowe Lwy, w 2015. Pierwszą wystawę swoich zdjęć zorganizował w Katowicach (2002).

***

Janusz Gajos – Media, an outstanding Polish theater and film actor; professor of theater arts, teacher and photographer. Six-time winner of the prestigious „Eagles” polish film award and awards granted by the jury of the Polish Feature Film Festival in Gdynia. Winner of five Wiktors and one Super Wiktor – awards that honor outstanding personalities of the small screen.

In 2015, during the 40th Polish Film Festival in Gdynia, he received the Diamond Lions – the audience award in the plebiscite for the best Polish actor of the forty years. Awards and decorations: Gold Cross of Merit – 1974. Eagle of the Polish Film Academy in 2001, 2007, 2010, 2016, 2019. Commander’s Cross of the Order of Polonia Restituta – 2002, Gold Medal for Merit to Culture Gloria Artis, Wiktor 2007, Commander’s Cross with Star of the Order Rebirth of Poland – 2011, Diamond Lions, in 2015. He organized the first exhibition of his photos in Katowice (2002).


Katerina Kouzmitcheva – gość z zagranicy, Białoruś.

 

Katerina Kouzmitcheva – Gość z zagranicy. Białoruska fotografka, mieszkająca we Wrocławiu, działająca na styku gatunków, fotografii dokumentalnej i artystycznej. W swoich projektach zgłębia temat tożsamości – pamięci konstruktywną, zajmuje się zagadnieniami interakcji międzyludzkich i systemów politycznych , problematyką kobiecych ról płciowych. Katerina otrzymała licencjat z Prawa Gospodarczego. Jest absolwentką Petersburskiej Akademii Fotografii Dokumentalnej i Artystycznej „Fotografika”, posiada tytuł magistra Sztuk Pięknych na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

Jest laureatką międzynarodowych konkursów fotograficznych TIFA i BIFA, stypendystką Gaude Polonia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jej prace publikowane są w Bird in Flight, Monovision, Dodho i innych.

***

Katerina Kouzmitcheva – Guest from abroad. Belarusian photographer, living in Wrocław, working at the intersection of genres, documentary and artistic photography. In her projects, she explores the topic of identity – constructive memory, deals with issues of interpersonal interactions and political systems, and issues of women’s gender roles. Katerina received a bachelor’s degree in Business Law. She is a graduate of the Saint Petersburg Academy of Documentary and Artistic Photography „Fotografika”, holds a Master’s degree in Fine Arts from the Academy of Fine Arts in Wrocław.

She is a winner of the international TIFA and BIFA photography competitions, a scholarship holder of Gaude Polonia of the Ministry of Culture and National Heritage. Her works are published in Bird in Flight , Monovision, Dodho and others.


Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w konkursie poprzez wypełnienie formularza i dołączenie fotografii na stronie: Dodaj fotografie (add photos).

Komentowanie jest wyłączone.