Jury 35 edycji konkursów mgFoto.

Obecnie trwa 35 edycja konkursów mgFoto, której tematem jest „Świat w 2021r” jurorami w tej edycji są:

Przewodnicząca Jury: Jolanta Rycerska (ZPAF)

 

Przewodnicząca Jury - Jolanta RycerskaZ wykształcenia filozof i fotograf, od 2005 roku prowadzi aktywną działalność artystyczną na polu fotografii – autorka kilkudziesięciu wystaw indywidualnych i zbiorowych, wykładowca fotografii, kuratorka licznych wystaw i festiwali, jurorka konkursów i przeglądów portfolio. Od 2011 roku prezes Związku Polskich Artystów Fotografików, wcześniej prezes Okręgu Warszawskiego ZPAF.

Jolanta Rycerska – ZPAF, President of the Jury, – philosopher and photographer by education, she has been active in the field of photography since 2005 – author of several dozen individual and collective exhibitions, photography lecturer, curator of numerous exhibitions and festivals, juror of competitions and portfolio reviews. Since 2011, the president of the Association of Polish Art Photographers (ZPAF), previously the president of the Warsaw District of the ZPAF.


Artur Brocki –  członek mgFoto.

 

Artur BrockiSpecjalizuje się w fotografii sakralnej i religijnej. Głównym motywem fotograficznym są dla niego pątnicy, zanikający folklor i ludowa religijność, emocje i obyczajowość pielgrzymów i uczestników wydarzeń religijnych, takich jak kalwaryjskie Misteria Męki Pańskiej, czy prawosławne Przemienienie w Garbarce. Najczęściej fotografuje Kalwarię Zebrzydowską, Lanckoronę i jej okolice. Prócz tego w jego kadrach odnajdujemy obiekty architektoniczne, miejsca pamięci, przydrożne kapliczki i cmentarze. Jego prace zostały w ostatnich latach dostrzeżone przez profesjonalnych fotografów i docenione w kilku konkursach. Ma za sobą dwie autorskie wystawy: „Ocalić od zapomnienia” (2019 – Lanckorona), „Calvaria Mistica” (2021 – Kalwaria Zebrzydowska, Zator, Warszawa). Pracuje nad kolejnymi projektami fotograficznymi, m.in. nad albumem na temat misteriów, wkrótce odbędzie się kolejna wystawa „Lanckorona. Studium nocy”. Swoje fotograficzne obserwacje publikuje regularnie w mediach społecznościowych. Więcej na stronie autorskiej fotografa: https://arturbrocki.com/

Artur Brocki –  member of mgFoto, photographer specializing in sacred and religious photography. The main photographic motive for him are pilgrims, disappearing folklore and folk religiosity, emotions and customs of pilgrims and participants of religious rites, such as the Mysteries of the Passion in Kalwaria, or the Orthodox Transfiguration in Garbarka. Most often he photographs Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona and its surroundings. In addition, in his photos we find architectural objects, memorial places, roadside shrines and old cemeteries. His works have been noticed by professional photographers in recent years and appreciated in several competitions. He has produced two original exhibitions: „Save from oblivion” (2019 – Lanckorona), „Calvaria Mistica” (2021 – Kalwaria Zebrzydowska, Zator, Warsaw). He is working on new photo projects, including the album on mysteries, another exhibition „Lanckorona. A Study of the Night” will be held soon. He publishes his photographic observations regularly on social media. More on the photographer’s author’s website: https://arturbrocki.com/


Mirosław Chmiel – Fotoklub RP.

 

Mirosław ChmielUr. W Zamościu, polski artysta fotograf. Członek rzeczywisty i Artysta Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej (AFRP), Członek Zarządu Fotoklubu RP. Członek założyciel i prezes Zarządu Zamojskiej Grupy Fotograficznej – Grupa Twórcza. Wiceprezes Stowarzyszenia Kultura dla Zamościa. Jest inicjatorem, współorganizatorem i komisarzem wielu wystaw oraz plenerów fotograficznych oraz współorganizatorem i kuratorem cyklicznego Przeglądu Fotografii Zamojskiej, w ramach którego uczestniczy w pracach jury. Uhonorowany Medalami: Złoty Medal „Za Zasługi dla Rozwoju Twórczości Fotograficznej” (2016), „Za Zasługi dla Fotografii Polskiej”(2018), Srebrny Medal „Za Fotograficzną Twórczość” (2020), Złoty Medal „Za Zasługi dla Rozwoju Twórczości Fotograficznej”(2020).

Mirosław Chmiel – Fotoklub RP. Born In Zamość, a Polish artist photographer. Actual Member and Artist of the Photoclub of the Republic of Poland (AFRP), Member of the Board of the Photoclub of the Republic of Poland. Founder member and president of the Management Board of Zamojska Grupa Fotograficzna – Grupa Twórcza. Vice-president of the Kultura dla Zamość Association. He is the initiator, co-organizer and commissioner of many exhibitions and open-air photography, as well as the co-organizer and curator of the cyclical Zamojska Photography Review, as part of which he participates in the works of the jury. Honored with Medals: Gold Medal „For Merits for the Development of Photographic Work” (2016), „For Merits for Polish Photography” (2018), Silver Medal „For Photographic Work” (2020), Gold Medal „For Merits for the Development of Photographic Work” (2020)


Alicja Popiel – dziennikarka telewizyjna.

 

Alicja PopielOd ponad dwudziestu lat związana z Telewizją Kraków. Przez lata reporterka, wydawca i prezenterka Kroniki, wielokrotnie nagradzana za swoją pracę. Autorka programów poświęconych szeroko pojętej sztuce i kulturze. Z wykształcenia muzykolog, przekonana że bez sztuki życie byłoby niewyobrażalnie ubogie.

Alicja Popiel – TV journalist. For over twenty years associated with the Krakow Television. Over the years, a reporter, publisher and presenter of Kronika, repeatedly awarded for her work. Author of programs devoted to broadly understood art and culture. A musicologist by education, convinced that without art, life would be unimaginably poor.


Elena Salvai – gość z zagranicy, Włochy.

 

Elena Salvai

Zawsze była wielką miłośniczką przyrody i otwartych przestrzeni, żewiołów doskonale harmonizujących z jej swobodą ducha. Po studiach zaczęła wędrować po górach. Zapierająca dech w piersiach sceneria tych miejsc doprowadziła ją do pasji fotografii, w której odnajduje idealny sposób na zanurzenie się głęboko w naturze i utrwalenie na zawsze pewnych niepowtarzalnych chwil. Natura widziana w najbardziej ekstremalnych i spektakularnych momentach, ze szczególnym zainteresowaniem i pasją do burz i błyskawic. Zrozumienie potęgi natury, ale także naszej kruchości wobec niej , a co za tym idzie szacunek, jaki musimy mieć dla naszej planety, to główne intencje jej zdjęć.

Elena Salvai – guest from abroad (Italy) – She has always been a great lover of nature and open spaces, elements In perfect harmony with Her freedom of spirit. After his university studies, He began trekking in the mountains. The breathtaking scenery of these places, lead her to the passion for photography, In which she finds a perfect way to immersje herself deeply in nature and catch certain unrepeatable moments forever. Nature, therefore, the absolute protagonist, seen in its most extreme and spectacular moments, with particular interest and passion for storms and lightning. Understanding the power of nature but also the fragility and consequently the respect we must have for our planet are the main intentions of her shots


Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w konkursie poprzez wypełnienie formularza i dołączenie fotografii na stronie: Dodaj fotografie (add photos).

Komentowanie jest wyłączone.