Jury 36 edycji konkursów mgFoto.

Obecnie trwa 36 edycja konkursów mgFoto, której tematem jest „Świat w 2022r” jurorami w tej edycji są:

Przewodnicząca Jury: Katarzyna Łata (ZPAF)

 

 

Katarzyna Łata – Przewodnicząca Jury, Przedstawicielka ZPAF – Artysta plastyk, fotografik, kuratorka i popularyzatorka fotografii. Prowadzi wykłady z zakresu fotografii, autoportretu i wystawiennictwa w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach oraz w Studium Fotografii ZPAF w Warszawie. Kuratorka czterech Galerii Miasta Ogrodów w Katowicach. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (Wydziału Grafiki w Katowicach1999). Członek Związku Polskich Artystów Plastyków (od 1999), Związku Polskich Artystów Fotografików (od 2000), a także członek Rady Artystycznej ZPAF (od 2017). Kuratorka Galerii KATOWICE ZPAF (2000 – 2017), wiceprezes d.s. artystycznych Okręgu Śląskiego ZPAF (2002 – 2005), prezes Okręgu Śląskiego ZPAF (2005 – 2017).

Koordynatorka europejskiego projektu „CreArt Network of Cities for Artistic Creation” w Katowicach (2017-2022). Inicjatorka i koordynatorka Nocy Galerii w Katowicach (NOC-K – od 2015). Autorka kilkunastu wystaw indywidualnych, kilkudziesięciu zbiorowych oraz happeningów fotograficznych, redaktor książek fotograficznych i koordynator projektów dokumentujących Śląsk. Była kuratorką ponad 300 wystaw, jurorką licznych konkursów fotograficznych i przeglądów portfolio. W 2010 roku otrzymała nagrodę Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia twórcze i wkład w rozwój polskiej kultury, a w roku 2017 Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Prace w zbiorach: Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Śląskiego w Katowicach, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Fototece ZPAF w Warszawie, Śląskiej Kolekcji Fotografii Artystycznej w Katowicach, Muzeum Miejskiego w Sosnowcu i w zbiorach prywatnych.

***

Katarzyna Lata – President of the Jury, Representative of ZPAF – Visual artist, photographer, curator and promoter of photography. He gives lectures on photography, self-portrait and exhibitions at the University of Information Technology in Katowice and at the ZPAF Photography Studio in Warsaw. Curator of four Galleries of the City of Gardens in Katowice. A graduate of the Academy of Fine Arts in Krakow (Graphics Department in Katowice, 1999). A member of the Association of Polish Artists and Designers (since 1999), the Association of Polish Art Photographers (since 2000), and a member of the Artistic Council of the ZPAF (since 2017). Curator of Galeria KATOWICE ZPAF (2000 – 2017), vice-president for artists of the Silesian District of ZPAF (2002 – 2005), president of the Silesian District of ZPAF (2005 – 2017).

Coordinator of the European project „CreArt Network of Cities for Artistic Creation” in Katowice (2017-2022). Initiator and coordinator of Galeria Night in Katowice (NOC-K – since 2015). Author of several individual exhibitions, several dozen collective exhibitions and photographic happenings, editor of photo books and coordinator of projects documenting Silesia. She was the curator of over 300 exhibitions, a juror of numerous photographic competitions and portfolio reviews. In 2010, she received the award of the Ministry of Culture and National Heritage for creative achievements and contribution to the development of Polish culture, and in 2017 the Bronze Medal „ meritorious culture Gloria Artis”. Works in the collections of: the National Museum in Krakow, the Silesian Museum in Katowice, the Ministry of Foreign Affairs, the Phototeka ZPAF in Warsaw, the Silesian Collection of Artistic Photography in Katowice, the Municipal Museum in Sosnowiec and in private collections.


Małgorzata Dołowska – Fotoklub RP.

 

 

Małgorzata Dołowska – Przedstawicielka Fotoklubu RP – Jest absolwentką Wyższego Studium Fotografii w Warszawie i PWSFTiTv im. St. Schillera w Łodzi. (specjalizacja fotografia). Jest Prezesem Zarządu i Prezydentem Kapituły Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenia Twórców w Warszawie. Jest członkiem założycielem Fundacji ,,Fotografia dla Przyszłości”. Funkcję dyrektora pełniła do 2022 roku. Jest wykładowcą Uniwersytetu Trzeciego Wieku Politechniki Warszawskiej. W latach 2000-2011 była dyrektorem Wyższego Studium Fotografii, w latach 2008-2011 kierownikiem Studium Instruktorów Fotografii i Technik Audiowizualnych. W latach 1996- 2019 organizowała cykliczne plenery i warsztaty fotograficzne dla młodzieży i dorosłych. Od 1992 roku jest jurorem krajowych i międzynarodowych konkursów fotograficznych. Od 1998 roku prowadzi grupy twórcze, obecnie AFA9. W dorobku ma 40 wystaw indywidualnych, udziały w wystawach zbiorowych, prelekcje i spotkania autorskie. Brała udział w akcjach fotograficznych m.in.: ,,Jeden dzień Warszawy”,,Jeden dzień z życia Warszawy” ,,Woda w fotografii”. Była organizatorem akcji i wystaw m.in.: Portret z dzieckiem, Galeria Najmłodszych, Portret Rodzinny Warszawiaków. Prowadziła i organizowała wystawy fotograficzne w Galerii Podróżnika, Galerii Zamkniętej, ArtRoom, Galerii F10. Została uhonorowana wieloma medalami, odznakami i dyplomami za działalność na rzecz fotografii polskiej m.in. Zasłużony działacz kultury, Złoty medal Zasłużony dla fotografii polskiej, Brązowy medal ,,Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

***

Malgorzata Dolowska – Representative of the Fotoclub RP – She is a graduate of the Higher School of Photography in Warsaw and PWSFTiTv im. st. Schiller in Lodz. (specialization in photography). He is the President of the Board and President of the Chapter of the Photoclub of the Republic of Poland of the Association of Artists in Warsaw. He is a founding member of the „Photography for the Future” Foundation. She held the position of director until 2022. He is a lecturer at the University of the Third Age of the Warsaw University of Technology. In the years 2000-2011 she was the director of the Higher School of Photography, in the years 2008-2011 the head of the Studio of Instructors of Photography and Audiovisual Techniques. In the years 1996-2019, she organized cyclical plein-airs and photography workshops for youth and adults. Since 1992 he has been a juror of national and international photographic competitions. Since 1998, he has been leading creative groups, currently AFA9. He has 40 individual exhibitions, participation in collective exhibitions, lectures and meetings with authors. She took part in photographic actions, including: „One day of Warsaw”, „One day from the life of Warsaw”, „Water in photography”. She was the organizer of actions and exhibitions, including: Portrait with a child, Gallery of the Youngest, Family Portrait of Varsovians. She has led and organized photo exhibitions at the Traveler Gallery, the Closed Gallery, ArtRoom, and the F10 Gallery. She was honored with many medals, badges and diplomas for her activities for Polish photography, e.g. Distinguished cultural activist, Gold medal Merited for Polish photography, Bronze medal „Merited to Culture Gloria Artis”.


Artur Ostafin – przedstawiciel mgFoto.

 

 

Artur Ostafin – Przedstawiciel mgFoto – członek Stowarzyszenie Myślenickiej Grupy Fotograficznej – mgFoto, człowiek wielu talentów, pasjonat fotografii reportażowej i lotniczej. Absolwent Krakowskiej Akademii Fotografii. Student w Instytucie Twórczej Fotografii Śląskiego Uniwersytetu w Opavie w Republice Czeskiej. Fotoreporter w Edytor Photo Agency.

Jego Fotografie były wystawiane m.in. w

Muzeum „Dom sztuki” w Opavie, Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach, podczas 21 Międzynarodowego Festiwalu Fotografii w Łodzi, podczas Prague Photo 2022 w Pradze, podczas Month of Photography Bratislava 2022 w Bratysławie

***

Artur Ostafin – mgFoto representative – member of the Myslenice Photographic Group Association – mgFoto, a man of many talents, passionate about reportage and aerial photography. A graduate of the Krakow Academy of Photography. Student at the Institute of Creative Photography of the Silesian University in Opava in the Czech Republic. Photojournalist at Edytor Photo Agency.

His photographs have been exhibited in in

The „House of Art” Museum in Opava, BWA Contemporary Art Gallery in Katowice, during the 21st International Festival of Photography in Lodz, during Prague Photo 2022, during Month of Photography Bratislava 2022


Jurek Owsiak – media.

 

 

Jurek Owsiak – Media – polski dziennikarz radiowy i telewizyjny, filantrop, działacz charytatywny i społeczny. Założyciel i prezes Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, pomysłodawca i organizator corocznego Finału WOŚP oraz Pol’and’Rock Festival (w latach 1995–2017 Przystanku Woodstock). Jako dziennikarz radiowy i telewizyjny współpracował z największymi rozgłośniami i telewizjami w kraju. Wielokrotnie odznaczany i nagradzany za swoją działalność społeczną i charytatywną. Od 2014 honorowy obywatel miasta stołecznego Warszawy. Kilkukrotnie nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla. Wielokrotnie nagradzany i odznaczany za swoją działalność, w tym m.in:

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski – 1999r.

Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski – 2011r.

Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka – INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI – 2018.

***

Jurek Owsiak – Media – Polish radio and television journalist, philanthropist, charity and social activist. Founder and president of the The Great Orchestra of Christmas Charity Foundation, initiator and organizer of the annual Great Orchestra of Christmas Charity Final and Pol’and’Rock Festival (Woodstock Festival in 1995–2017). As a radio and television journalist, he collaborated with the largest radio and television stations in the country. He has been awarded and awarded many times for his social and charitable activities. Since 2014, an honorary citizen of the capital city of Warsaw. Nominated for the Nobel Peace Prize several times. He has been awarded and decorated many times for his activities, including:

Knight’s Cross of the Order of Polonia Restituta – 1999.

Commander’s Cross of the Order of Polonia Restituta – 2011

Honorary Badge for Merit for the Protection of Children’s Rights – INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI – 2018.


Valery Leshchynsky – gość z zagranicy, Ukraina.

 

 

Walerij Leszczyński (Valery Leshchynsky) – gośc z zagranicy (Ukraina). Urodzony 13 grudnia 1957 w Kijowie. Z zawodu fotograf-fototechnik. Członek NSFHU od 2014 roku. Założyciel stowarzyszenia artystycznego „Kyivphotos-Hall 2012”. Organizator międzynarodowych pokazów fotograficznych i konkursów fotograficznych. Jeden z nielicznych ukraińskich fotografów, który pracuje w kierunku współczesnego piktorializmu i fotoimpresjonizmu. Eksperymentuje w koncepcji i abstrakcji. Zdjęcia Valery’ego znajdują się poza przestrzenią codziennego rozumienia życia przez sztukę plastyczną, jego bohaterowie żyją w nadświadomości, krystalizując problemy i koncepcje otaczającej egzystencji. Mówi o sobie: „Szukam rzeczy lub stanu umysłu, którego nigdy wcześniej nie widziałem ani nie czułem”.

***

Valery Leshchynsky – guest from abroad (Ukraine). Born December 13, 1957 in Kiev. A photographer-phototechnician by profession. Member of the NSFHU since 2014. Founder of the artistic association „Kyivphotos-Hall 2012”. Organizer of international photo shows and photo competitions. One of the few Ukrainian photographers who works in the direction of contemporary pictorialism and photo-impressionism. He experiments in concept and abstraction. Valery’s pictures are beyond the space of everyday understanding of life through visual art, his heroes live in the superconscious, crystallizing the problems and concepts of the surrounding existence. She says of herself, „I’m looking for a thing or a state of mind that I’ve never seen or felt before.”


Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w konkursie poprzez wypełnienie formularza i dołączenie fotografii na stronie: Dodaj fotografie (add photos).

Komentowanie jest wyłączone.